Završni račun

Ova usluga predstavlja izradu završnog računa za organizacije za koje nismo vodili knjige.

Mi preuzimamo vaše evidencije na osnovu kojih izrađujemo završni račun, pripremamo i predajemo sve neophodne obrasce Agenciji za privredne registre. Usluga može a ne mora i da uključi pripremu poreskog bilansa i/ili pripremu M4 obrazaca.

Ova usluga se ne ograničava samo na zakonom obavezne statutorne izveštaje tj  redovan godišnji završni račun već može obuhvatiti i pripremu međugodišnjih izveštaja.