Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama

Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog […]

Dalje

Izdavanje faktura u elektronskom obliku

Izdavanje faktura u elektronskom obliku Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura […]

Dalje

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i […]

Dalje

Ukinuta upotreba pečata

Ukinuta upotreba pečata Na sednici Vlade Republike Srbije u maju 2018. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. U skladu sa prethodnim izmenama ukida se obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede. Citiramo: “Ovom odlukom Vlade Srbije otklanja […]

Dalje

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika Centralna evidencija stvarnih vlasnika predstavlja registar u elektronskoj formi koji vodi Agencija za privredne registre. U skladu sa članom 3. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, evidencija je definisana kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka […]

Dalje