likvidacija privrednog društva

Brisanje preduzetničke radnje

Brisanje preduzetničke radnje predstavlja postupak gašenja preduzetničke radnje i njegovo brisanje iz registra preduzetnika.

Pružamo kompletnu uslugu brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata, što obuhvata pripremu dokumentacije, pokretanje postupka, vođenje postupka, brisanje preduzetnika iz APR, sastavljanje i predaju poreske prijave. U nastavku teksta date su neke od osnovnih informacija u vezi brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Ukoliko preduzetnik želi da prestane sa obavljanjem delatnosti, potrebno je da se sprovede postupak prestanka rada i brisanje iz registra privrednih društava.

Prvi korak kada preduzetnik odluči da gasi radnju

Kao prvi korak preporučuje se registrovanje mirovanja u APR-u – prekid obavljanja delatnosti. Od tog dana preduzetnik je oslobođen obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

Preduslov za brisanje preduzetničke radnje

Bitan preduslov za naredni korak je da preduzetnik izmiri sve obaveze, odnosno plati:

  • poreze i doprinose koje naplaćuje Poreska uprava
  • lokalne takse koje naplaćuje Jedinica lokalne samouprave

Ukoliko preduzetnike ne izmiri prethodno pomenute obaveze neće biti u mogućnosti da ishoduje uverenje o izmiernim obavezama kod republičke i lokalne poreske uprave.

Napomena u vezi za brisanjem preduzetničke radnje

Počev od 28.12.2023. godine postupak brisanja preduzetnika iz registra može se izvršiti i elektronskim putem korišćenjem APR elektronskih servisa.

Nudimo uslugu kompletnog procesa brisanja preduzetničke radnje koja obuhvata pripremu dokumentacije, njenu predaju Agenciji za privredne registre kao i sastavljanje i predaju poreske prijave. Obaveza klijenta je pribavljanje uverenja o izmirenim obavezama od strane Poreske uprave i Jedinice lokalne samouprave.

Za dodatne ili detaljnije informacije o postupku brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata, budite slobodni da nas kontaktirate. O postupku likvidacije i brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata pročitajte u tekstu: Likvidacija privrednog društva.

Ukoliko Vas ipak interesuje osnivanje društva i preduzetničke radnje ili imate potrebu za nekom statusnom promenom, pogledajte tekstove na sledećim stranama: