Paušalno oporezivanje

Definicija i zakonske odredbe

Paušalno oporezivanje namenjeno je licima koja nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige. Iz ovog razloga paušalci nisu u obavezi da vode knjige niti da sastavljaju završne račune, već su u obavezi da vode KPO – Knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezivih obveznika. Ovo je definisano odredbom članom 43. Zakona o porezu na dohodak građana gde je propisano da su preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti dužni da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

Struktura same poslovne knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika koja se vodi na Obrascu KPO propisana je Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Sl. glasnik RS”, br. 140/2004) .

Da bi preduzetnik bio u statusu paušalanog oporezivog preduzetnika potrebno je podneti Zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom poreskom organu:

 • do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu,
 • u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa,
 • u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, saglasno odredbi člana 42. stav 1. Zakona.

Preduzetnik koji počne obavljanje samostalne delatnosti (novoosnovana radnja) u toku godine, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog opštinskog organa.

Preduslovi da se bude paušalac

 • Iznos ukupnog prometa ne sme da pređe 6.000.000 dinara.
 • Dalji uslovi koji moraju da budu ispunjeni da bi preduzetnik stekao pravo na paušalno oporezivanje propisani su članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana.

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi iz člana 40. Zakona, paušalni prihod se utvrđuje u skladu sa kriterijumima i elementima iz člana 41. Zakona o porezu na dohodak građana, a to su:

 • visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradskoj opštini, odnosno gradu u kojem nisu formirane gradske opštine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;
 • mesto na kome se radnja nalazi;
 • broj zaposlenih radnika;4) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
 • površina lokala;
 • starost obveznika i njegova radna sposobnost;
 • visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;
 • ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Prilikom utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i ceni i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.