Transferne cene

Pojam:

Pod pojmom transfernih cena smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima. Član 59 Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole i /ili značajnog uticaja nad obveznikom. To znači da se kao povezano lice mogu pojaviti ista fizička ili pravna lica koja neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, kao i bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga i druga lica ukoliko ispunjavaju prethodni uslov.

U skladu sa članom 60 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, obveznik je dužan da transakcije sa povezanim licima posebno prikaže u svom poreskom bilansu u vidu studije o transfernim cenama.

Studija o transfernim cenama se može predati u skraćenom obliku ukoliko je reč o transakcijama sa povezanim licima čiji ukupan iznos u periodu ne prelazi 8.000.000,00 rsd.

Rok za predaju studije o transfernim cenama je 30.jun.