• Slider Image

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Centralna evidencija stvarnih vlasnika predstavlja registar u elektronskoj formi koji vodi Agencija za privredne registre. U skladu sa članom 3. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, evidencija je definisana kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta.

Osnovna namena centralne evidencije stvarnih vlasnika je utvrđivanje lica koja imaju glavni uticaj na poslovanje privrednog subjekta, obzirom na to da se u praksi dešavalo da takva lica do sada nisu morala biti registrovana u Agenciji za privredne registre.  Članom 3. Zakona definiše se stvarni vlasnik Registrovanog subjekta.

Osnovi evidentiranja u Centralnu evidenciju su:

1) osnivanje Registrovanog subjekta;

2) promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. Zakona.

Rok za evidentiranje podataka je najkasnije 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja. Ovlašćeno lice vrši evidentiranje i ispravku evidentiranih podataka uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Kaznene odredbe

Saglasno članu 14. Zakona, kazna za ne postupanje u skladu sa ovim zakonom iznosi 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Primena

Obaveza svih privrednih subjekata je da do 1. jula 2018. godine pribave dokumentaciju u vezi sa svojom vlasničkom strukturom.

Agencija će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. Zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Obzirom da u momentu pisanja ovog teksta nije aktivna Centralna evidencija u elektronskoj formi, predlažemo sačinjavanje Izjave o stvarnom vlasniku, overene od strane zakonskog zastupnika privrednog subjekta. U nastavku dajemo primer Izjave o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *