Izdavanje faktura u elektronskom obliku

Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura u papirnom i elektronskom obliku koje se mogu sumirati u sledećem:

  • Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.
  • Računi koji su u papirnom obliku, ne moraju da sadrže pečat i potpis direktora

U skladu sa članom 9 Zakona o računovodstvu i elektronska i papirna faktura moraju sadržati identifkikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

Pravno lice je dužno da, pre unosa podataka iz računovodstvene isprave u poslovne knjige, odredi odgovorno lice koje treba da izvrši kontrolu verodostojnosti isprave i da je potpiše.

Sama identifikaciona oznaka bi mogla da sadrži ime i prezime odgovonog lica za izdavanje faktura ili pak može biti u vidu skeniranog potpisa koji se pridodaje svakoj fakturi.

Ovaj korak Vlade u skladu je sa težnjama za efikasnijem i bržem poslovanju a sve u sklopu digitalizacije. Ovo naravno pozitivno utiče na smanjenje papirologije, vremena, novaca štampe i slanja faktura i značajno olakšava komunikaciju između privrednih subjekata.

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *