Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.

Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Ogranak može predstavljati poslovnice u istom gradu gde je i sedište same fime, a može predstavljati poslovnice u drugim gradovima.

Ogranak se može, a ne mora, registrovati u Agenciji za privredne registre u zavisnosti da li su podaci o šifri delatnosti i zakonskom zastupniku različiti u odnosu na registrovane podatke za privredni subjekat. Ukoliko se ne vrši registracija, skrećemo pažnju da se mora obavestiti nadležna Poreska uprava, u skladu sa izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Više o ovome možete pročitati u temi Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama

Obrazovanje ogranka

Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) poslovno ime i matični broj društva;
2) adresu ogranka;
3) pretežnu delatnost ogranka, koja se može razlikovati od pretežne delatnosti društva;
4) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva.

U nastavku dajemo primer Odluke o obrazovanju ogranka.

 

5 2 votes
Article Rating

Podelite sa nekim

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x