Rokovi poreskih obaveza

Poreska uprava CVPO nedavno je objavila Obaveštenje o rokovima za plaćanje poreskih obaveza u kojima skreće pažnju da rokovi poreskih obaveza moraju biti ispoštovani.

Ne pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza povlači potencijalno plaćanje kazni koje su propisane zakonom.

Na osnovu povratnih informacija od klijenata iz prethonog peirioda svedoci smo primene datih zakonskih propisa te je u tu svrhu ovo obaveštenje zakasnelo. Sa druge strane, ovim obaveštenjem možemo očekivati dalju striktnu primenu zakonskih odredbi u pogledu kašnjenja u vezi izmirenja poreskih obaveza.

Stim u vezi, podsećamo na neke od rokova poreskih obaveza, zbog čijeg nepoštovanja obveznici najčešće ulaze u prekršaje.

 

RokoviOpis
Do 15 tog u mesecu za prethodni mesecKrajnji rok za podnošenje PDV prijave

Krajnji rok za uplatu akontacija poreza na dobit kao i akontacija na porez na dohodak građana

Krajnji rok za uplatu lokalnih poreskih taksa: naknada za korišćenje gradjevinskgh zemljišta, eko taksa itd.

Do kraja tekućeg meseca za prethodni mesecIsplata zarada zaposlenima za prethodni mesec
Do 45 dana od početka kvartalaKrajnji rok za uplatu rate za porez na imovinu za tekući kvartal

Ukoliko krajnji datumi padaju na ne radne dane rok se pomera za prvi naredni radni dan.

Dalje iz dosadašnjeg iskustva izbegavajte da plaćate obaveze zadnji dan u popodnevnim časovima jer se pokazalo da sistem poreske uprave ne evidentira takvu uplatu tog već narednog dana čime ste automatski u kašnjenju.

 

Obaveštenje poreske uprave o pridržavanju rokova za dospeće obaveza za plaćanje poreza

Ovom prilikom želimo da vam skrenemo pažnju na pridržavanje rokova za dospeće obaveze za plaćanje poreza koje su propisane zakonom.

U slučaju kašnjenja u uplati poreza Poreska uprava izdaje opomenu poreskom obvezniku i podnosi prekršajni nalog prema članu 168. i 169. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS broj 65/2013, … 91/2019). Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administaciji („Sl. glasnik RS“ broj 80/2002, … 96/2021; u daljem tekstu: Zakon) članom 177. stav 9. propisano da poreski obveznik – pravno lice koje blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara a stavom 12. propisano je da će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Takođe, koristimo priliku da vas podsetimo da izvršite ažuriranje adrese za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registe, s obzirom da se ta adresa koristi za dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku, prema članu 36. stav 5. Zakona.

Ovim članom zakona, propisano je da se dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – pravnom licu vrši na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre. Poreski akt smatra se dostavljenim kada se uruči odgovornom licu, odnosno licu zaposlenom kod pravnog lica.

Centar za velike poreske obveznike

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *