Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018.

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđene su značajne poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte. Olakšice se odnose na osnivače privrednih društava, preduzetničkih radnji, ali i na novozaposlene u njima.

Koje su to poreske olakšice, ko ima pravo na njih i pod kojim uslovima, dajemo u nastavku teksta.

Ko ima pravo na poreske olakšice?

Pravo na poreske olakšice ima osnivač, odnosno svaki od osnivača, ukoliko ih je više, pod uslovom da je zasnovao (zasnovali ukoliko ih je više) radni odnos u tom pravnom licu, kao i njihovi zaposleni do najviše devet novozaposlenih kod pravnog lica odnosno preduzetnika.

Uslovi za ostvarivanje prava na poreske olakšice

Pravo na poresko oslobođenje iz člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana, se ostvaruje pod sledećim uslovima:

  • da je svaki član – osnivač novoosnovanog pravnog lica zasnovao radni odnos sa pravnim licem i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je novoosnovani preduzetnik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je ta lica prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
  • da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet novozaposlenih koji ispunjavaju uslove;
  • da su osnivači novoosnovanog pravnog lica, kao i preduzetnik, u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica, odnosno registrovanja preduzetnika, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

Nažalost u praksi je česta situacija da nezaposlena lica nisu prijavljena u evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje. U skladu sa tim skrećemo pažnju da u tom slučaju neće biti ispunjeni potrebni uslovi za korišćenje olakšica.

Kao što je i navedeno u Zakonu, pravo na poreske olakšice je moguće samo ukoliko je lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja pravnog lica odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca, kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo prijavljeno kao nezaposleni ili je u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja odnosno zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca steklo srednje, više ili visoko obrazovanje.

Dužina trajanja poreske olakšice

Pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. člana 21đ, Zakona o porezu na dohodak građana, poslodavac može da ostvari za zarade osnivača i zaposlenog, odnosno lične zarade preduzetnika isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik, čiji zbir pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja olakšice nije viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u godini koja prethodi godini u kojoj je osnovano pravno lice, odnosno registrovan preduzetnik.

Za sva dodatna pitanja koja nisu pomenuta u ovom tekstu kao i za preciznije iznose uštede koju bi ste ostvarili korišćenjem pomenutih olakšica, budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *