Minimalna zarada počev od 01.01.2019.godine

Na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za 2019. godinu povećan je iznos minimalne cene rada. Minimalna cena rada će od 01.01.2019. godine iznositi 155,30 dinara neto po radnom času. Trenutna minimalna cena rada iznosi 143,00 dinara neto po radnom času. Sve isplate minimalnih zarada zaključno sa 31.12.2018. godine će se obračunavati po ceni od 143,00 dinara neto po radnom času. Isplate zarada počev od 01.01.2019. godine će se obračunavati po novom iznosu nebitno na koji se period obračun odnosi.

Iz prethodnog vidimo da će povećanje zarada uticati na povećanje troškova kod poslodavaca koji isplaćuju minimalnu zaradu te je neophodno da sagledaju uticaj povećanja minimalne zarade na njihovo poslovanje.

Pojam minimalne zarade

Minimalna zarada kao pojam definisana je članovima 111. do 113. Zakona o radu. U skladu sa prethodnim, minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa pomenutim zakonom, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Odluka o visini minimalne cene rada iz člana 112. Zakona o radu objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obračun minimalne zarade

Iznos minimalne zarade se dobija množenjem broja fonda sati u mesecu obračuna sa minimalnom cenom rada. Tako dobijena zarada predstavlja neto zaradu koja će biti isplaćena zaposlenom. Isplata poreza i doprinosa vrši se na osnovicu koju predstavlja bruto zarada.

Minimalna neto zarada = minimalna cena rada x broj ostvarenih sati u mesecu obračuna

Preračun neto zarade na bruto zaradu se vrši pomoću sledeće forumule:

Minimalna Bruto zarada = (Minimalna neto zarada – Neoporezivi iznos x Stopa poreza na zarade) / 0,701

Neoporezivi iznos zarade za period 01.02.2018. do 31.01.2019. godine iznosi 15.000,00 dinara (Službeni glasnik broj 7 od 26.01.2018. godine). Neoporezivi iznosi za 2019. godinu će biti objavljeni početkom sledeće godine.

Iznos minimalne zarade u 2019. godini

U nastavku dajemo iznose minimalne zarade po mesecima za 2019. godinu. Iznosi su obračunati na bazi usvojene minimalne cene rada u iznosu od 155,30 dinara neto po radnom času.

Tabela minimalna zarada u 2019. godini, neto i bruto iznosi:

Mesec u 2019. godini
Broj mogućih časova rada Iznos neto minimalne zarade Iznos bruto minimalne  zarade
Januar 184     28.575,20 38.580,89
Februar 160     24.848,00 33.263,91
Mart
168     26.090,40
35.036,24
April 176     27.332,80
36.808,56
Maj
184     28.575,20
38.580,89
Jun 160     24.848,00
33.263,91
Jul
184     28.575,20
38.580,89
Avgust 176     27.332,80
36.808,56
Septembar 168     26.090,40
35.036,24
Oktobar 184     28.575,20
38.580,89
Novembar 168     26.090,40 35.036,24
Decembar 176     27.332,80 36.808,56

 

 

Podelite sa nekim

Ostavite komentar

avatar