Naknada za porodiljsko odsustvo

Porodiljsko odustvo od 01.07.2018. godine – šta je potrebno od dokumentacije?

U nastavku dajemo šta je potrebno da pripremite od dokumentacije, kako biste ostvarili pravo na naknadu za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta.

 • Zahtev – Obrazac NZ-POND
 • Rešenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta
 • Doznaka original (Obrazac OZ – 6)  za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta
 • Doznaka kopija (Obrazac OZ – 6)  za otvoreno trudničko bolovanje. Ovde je reč o prvoj doznaci koja se dobija u momentu otvaranja trudničkog bolovanja.

Ovako pripremljena dokumenta treba predati u Sekreterijatu za socijalnu zaštitu, koji se nalazi u ulici 27. marta broj 43 – 45 u Beogradu. Dokumentacija se predaje u sobi br. 35 svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova. Predaju dokumentacije može izvršiti poslodavac ili zaposlena.

Za slučajeve gde je porodiljsko bolovanje otvoreno pre 01.07.2018. godine priprema dokumentacije i obračun se rade po starom postupku.

Izmene u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018) doneo je brojne izmene, a neke od najvažnijh možemo sumirati u sledećem:

 1. Prosek se formira na osnovu 18 meseci, za razliku od ranijeg proseka od 12 meseci, pri čemu ne može biti veći od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.
 2. Garantovana isplata minimalne zarade važi samo za vreme trajanja porodiljskog odsustva (samo prva tri meseca).
 3. Obračun i isplata se vrši direktno iz budžeta za razliku od prethodnog načina obračuna gde je poslodavac isplaćivao naknadu i nakon predate dokumentacije zahtevao povraćaj sredstava.

Utvrđivanje osnovice za naknadu za porodiljsko odsustvo za zaposlene porodilje

Ukoliko je porodilja zaposlena, u skladu sa članom 13 Zakona osnovica se utvrđuje na bazi svih uplata koje imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva i dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Utvrđivanje osnovice za naknadu za porodiljsko odsustvo za porodilje preduzetnice

Za razliku od zaposlenih porodilja, preduzetnici imaju različit obračun proseka s obzirom na drugačiji karakter naknade koja se tretira kao ostala naknada.

Prva razlika se odnosi na način obračuna osnovice. U ovom slučaju broj meseci za prosek koji se uzima ostaje isti i iznosi 18 meseci. Međutim razlikuje se osnovica koja predstavlja bruto osnovicu na koju su plaćeni doprinosi. Prosek tih bruto isplata za 18 meseci se deli sa koeficijentom 1,5 i time se dobija neto iznos naknade.

Druga razlika se odnosi na to da nema garantovane minimalne zarade ni za prva tri meseca (porodiljsko odsustvo), kao i da ukoliko preduzetnica ne zatvori radnju i uplaćuje sebi doprinose isti neće biti refundirani (Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 65b).

Naknade licima drugih prihoda

U skladu sa izmenama Zakona obuhvaćene su i kategorije lica koje po starom nisu imale pravo na ovu vrstu naknade. One imaju karakter ostalih naknada a obračun im je identičan kao kod naknada preduzetnika.

Prihodi koji se uzimaju u obzir po novom zakonu su:

 1. Obavljanje privremeno povremenih poslova
 2. Ugovor o delu
 3. Autorski ugovori
 4. Ugovor o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa

Moguće ponovne izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Skupštini je već podnet predlog za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i to 25.9.2018. godine gde je, između ostalog, predloženo vraćanje na računanje 12-mesečnog proseka, zagarantovana minimalna zarada za sve vreme odsustva svim vrstama porodilja, kao i vraćanje najviše dozvoljene naknade na petostruk republički prosek. Takođe je u predlogu i zahtev da se preduzetnicama za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta, koje nisu privremeno zatvorile radnje, uplaćuju i doprinosi.

 

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *