Porez na imovinu

Porez na imovinu pravnih lica

Porez na imovinu pravnih lica regulisan je Zakonom o porezima na imovinu. Obzirom da pomenuti zakon reguliše i porez na imovinu fizičkih lica i da je materija posve kompleksna u ovom tekstu ograničećemo se samo  na pravna lica.

Poreski obveznik

U skladu sa članom 4 pomenutog zakona obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice (koje vodi, odnosno koje ne vodi poslovne knjige), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava, korisnik ili držalac, iz člana 2. stav 1. ovog zakona na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa čl. 2. i 2a ovog zakona.

Ako posmatramo samo pravna lica obveznici ove vrste poreza su svi privredni subjekti koji u svojim poslovnim knjigama imaju iskazane nepokretnosti.

Poreska osnovica

U skladu sa članom 6a i za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti:

 1. građevinsko zemljište;
 2. poljoprivredno zemljište;
 3. šumsko zemljište;
 4. drugo zemljište;
 5. stan;
 6. kuća za stanovanje;
 7. poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;
 8. garaže i garažna mesta.

Dalje formiranje poreska osnovice se razlikuje u zavisnosti da li obveznik vodi poslovne knjige ili ne i da li oni koji vode poslovne knjige to rade u skladu sa MRS i IFRS ili se pak primenjuje pravilnih Ministarstva Finansija.  U skladu sa tim možemo imati sledeće slučajeve:

 • Privredni subjekti koji ne vode poslovne knjige gde će poreska osnovica biti formirana na bazi površine i prosečne cene nepokretnosti. Jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akte kojima se utvrđuju zone, najopremljenije zone, kao i koeficijenti za nepokretnosti u zonama, do 30. novembra.
 • Privredni subjektii koji vode knjige ali ne primenjuju MRS i IFRS. U skladu sa ovim vrednost imovine je njihova istorijska vrednost tj nabavna vrednost umanjena za amortizacuju.
 • Privredni subjekti koji vode knjige i primenjuju MRS i IFRS. Primena MRS-a i IFRS-a je obavezna za mala, srednja i velike privredne subjekte. U skladu sa ovim imovine društva se mora voditi po fer vrednosti koja samim tim i predstavlja osnovicu za obračun poreza. Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Nastanak poreske obaveze

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 2a ovog zakona, danom uspostavljanja državine kad se porez plaća na državinu, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Rok za podnošenje prijave je 31. mart odnosno 10 dana od nastanaka poreske obaveze.

Počev od 2019. godine poreski obveznici poresku prijavu PPI-1 podnose isključivo elektronskim putem preko jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije. Link za predaju prijavu na sistem e uprave je https://lpa.gov.rs/jisportal/login

Poreske stope

U skladu sa članom 11 stope poreza na imovinu iznose:

 1. na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – do 0,4%;
 2. na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige – do 0,30%;
 3. na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu;

 

R.br.Poreska osnovicaStopa poreza
1 do 10.000.000 dinarado 0,40%
2od 10.000.000 do 25.000.000 dinaraR.br.1 + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
3od 25.000.000 do 50.000.000 dinaraR.br.2 + + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
4preko 50.000.000 dinaraR.br.3 + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

 

0 0 votes
Article Rating

Podelite sa nekim

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x