Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Direktna davanja u 2021. godini. Link za preuzimanje Uredbe u pdf formatu: Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

 

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 30/18, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 149/20), Vlada donosi

UREDBU
o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

“Službeni glasnik RS”, broj 11 od 12. februara 2021.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 110-1252/2021
U Beogradu, 11. februara 2021. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r.

PROGRAM DIREKTNIH DAVANjA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU U CILjU UBLAŽAVANjA EKONOMSKIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

 

I. PREDMET

Programom direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), uređuju se prihvatanje, način i postupak isplate, uslovi korišćenja i gubitak prava na direktna davanja, kao i pravne posledice gubitka prava na direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

II. ZNAČENjE POJEDINIH POJMOVA

Pojedini pojmovi, u smislu Programa, imaju sledeće značenje:
1) privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 160/20), na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje, i to:
– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i
– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica;
2) direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru (u daljem tekstu: direktna davanja) – uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa Programom, koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.
I

II. PRAVO NA KORIŠĆENjE DIREKTNIH DAVANjA

Privredni subjekt u privatnom sektoru može da ostvari pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet), i to:
– u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD) za obračunski period februar 2021. godine, do 31. marta 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos počev od dana stupanja na snagu Programa do 31. marta 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;
– u maju 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine, do 30. aprila 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 30. aprila 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;
– u junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2021. godine, do 31. maja 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 31. maja 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine.
Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.
Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.
Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 i 96/19).
Privredni subjekt u privatnom sektoru može da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.
Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru:
– koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;
– kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.
Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.
Pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica: banka iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15), društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima iz člana 3. tačka 1. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, br. 85/05 i 31/11), davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05, 31/11 i 99/11 – dr. zakon), kao i platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 139/14 i 44/18).

IV. PRIHVATANjE DIREKTNIH DAVANjA

Privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.
Izjava iz prethodnog stava daje se posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.
Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

V. ISPLATA DIREKTNIH DAVANjA

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru koji prihvate direktna davanja utvrđena Programom, vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu (u daljem tekstu: račun za isplatu direktnih davanja) kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), na osnovu dostavljenih podataka za isplatu u elektronskom obliku od Ministarstva finansija – Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava).
Radi isplate direktnih davanja iz prethodnog stava, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (u daljem tekstu: COVID račun) kod banke koja u momentu stupanja na snagu Programa vodi tekući račun tog privrednog subjekta.
Privredni subjekt koji u momentu stupanja na snagu Programa ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun.
Poreska uprava, preko Uprave za trezor, dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke u elektronskom obliku, na osnovu kojih banka otvara COVID račun. Banka je dužna da otvori taj račun u roku koji utvrdi Narodna banka Srbije pri dostavljanju ovih podataka, a koji ne može biti duži od sedam dana od dana kada su banci dostavljeni ti podaci, a najkasnije do 31. marta 2021. godine.
Otvaranjem COVID računa ne stiče se pravo na direktna davanja, već se ostvaruje pravo na isplatu sredstava na taj račun po osnovu direktnih davanja, ako su ispunjeni uslovi propisani Programom.
Sredstvima na COVID računu raspolažu lica čiji su potpisi deponovani radi raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa privrednog subjekta kod banka kod koje je otvoren COVID račun, odnosno lica koja na osnovu drugog dokumenta imaju ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tom tekućem računu.
Banka je dužna da pri dostavljanju podataka o COVID računu u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: Jedinstveni registar računa) dostavi Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju bliži uslovi i način vođenja tog registra, i podatak o tome da je u pitanju poseban račun koji je otvoren radi isplate direktnih davanja u skladu sa Programom.
Odredbe okvirnog ugovora između privrednog subjekta i banke kod koje mu se otvara COVID račun kojima se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg računa privrednog subjekta kod te banke i izvršavanje platnih transakcija sa tog računa, shodno se primenjuju na njegov COVID račun.
Izuzetno od prethodnog stava, za otvaranje i vođenje računa za isplatu direktnih davanja i COVID računa, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove. Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor i banci naknade, niti druge troškove za izvršenje platnih transakcija u vezi s tim računima u platnim sistemima čiji je operator.
Uprava za trezor na dnevnom nivou preuzima od Narodne banke Srbije podatke u elektronskom obliku o COVID računima koji se vode u Jedinstvenom registru računa.
Uprava za trezor, na osnovu podataka koje dobija od Poreske uprave, obaveštava nadležno ministarstvo o iznosu potrebnih sredstava za isplatu direktnih davanja privrednim subjektima, nakon čega nadležno ministarstvo vrši prenos sredstava na račun za isplatu direktnih davanja otvoren kod Uprave za trezor.
Po prenosu novčanih sredstava od nadležnog ministarstva, Uprava za trezor vrši prenos sredstava privrednim subjektima u privatnom sektoru na njihove COVID račune.
Sredstva na COVID računu izuzeta su od prinudne naplate u smislu propisa kojima se uređuje prinudna naplata, osim po nalogu Poreske uprave za izvršenje prinudne naplate radi izmirenja novčanih obaveza privrednog subjekta u slučaju gubitka prava na korišćenje direktnih davanja.
Banka gasi COVID račun zbog prestanka programa direktnog davanja u smislu Programa ili gubitka prava na korišćenje direktnog davanja, odnosno ako je otvoren taj račun a privredni subjekt nije stekao pravo na korišćenje direktnog davanja, a u skladu sa obaveštenjem Poreske uprave.
U slučaju da privredni subjekt ne prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune zaposlenih u skladu sa Programom do dana gašenja tog posebnog računa, banka prenosi sredstva s tog računa na poseban račun sa koga su direktna davanja isplaćena.
U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja u skladu sa Programom, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška privrednog subjekta i kada bez odlaganja taj subjekt želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke za potrebe vraćanja konkretnih novčanih sredstava na namenski račun uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.

VI. GUBITAK PRAVA NA DIREKTNA DAVANjA

Privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.
Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.
Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom proverava Poreska uprava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, s tim da se ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom može kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.
Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.
Povraćaj direktnih davanja iz prethodnog stava vrši se na račun za isplatu direktnih davanja otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.
Ukoliko privredni subjekt koji je izgubio pravo na direktna davanja ne izvrši povraćaj sredstava na način naveden u prethodnom stavu, povraćaj sredstava će se izvršiti na osnovu rešenja Poreske uprave, shodnom primenom propisa kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *