Pogodnosti i direktna davanja COVID-19

Pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima – ublažavanje efekata COVID-19

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom definiše pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima radi ublažavanja efekata COVID-19. Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/20, od 10. 04.2020. godine čime je i stupila na snagu. Kompletan tekst uredbe možete pročitati i preuzeti u pdf formatu na sledećoj strani: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Koja lica mogu da koriste pogodnosti?

U skladu sa članom 3 Uredbe pogodnosti  mogu da koriste:

 • preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su u statusu aktivnog preduzetnika kao i oni koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti, ali najranije na dan 15. marta 2020. godine
 • Privredni subjekti u privatnom sektoru ukoliko su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

Vrste pogodnosti i direktna davanja povodom COVID-19

 1. Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte (pravna lica i preduzetnike)
 2. Direktna davanja privrednim subjektima (pravna lica i preduzetnike)

Pogodnosti propisane ovom uredbom se mogu koristiti pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe privredni subjekti nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

 1. Fiskalne pogodnosti

I.1 Fiskalne pogodnosti za pravna lica odnose se na:

 1. mogućnost odlaganja dospelosti poreza i doprinosa za zarade koje se isplaćuju za period mart, april i maj mesec 2020. godine. Navedeni porezi i doprinosi bi, ukolko se privredni subjekt odluči da koristi pogodnost, dospevali 04.01.2021. godine.
 2. akontacije poreza na dobit za mart, april, i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu

Doprinosi čije plaćanje je odloženo, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

Pravo na odlaganje poreskih obaveza iz ovog člana nemaju sledeća velika pravna lica:

 • banke
 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • platne institucije i institucije elektronskog novca

I.2 Fiskalne pogodnosti za preduzetnike (u skladu sa članom 6, 7 i 8 Uredbe) odnose se na:

 1. Samooporezovani preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalnih delatnosti, a ne isplaćuju zaradu imaju pravo na odlaganje dospelosti akontacije na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti za 2020. godinu
 2. Preduzetnici koji isplaćuju sebi zaradu imaju pravo na odlaganje dospelosti akontacije na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti za 2020. godinu kao i mogućnost odlaganja dospelosti poreza i doprinosa za zarade koje se isplaćuju za period mart, april i maj mesec 2020. godine a najkasnije do 04.01.2021. godine.
 3. Paušalno oporezivi preduzetnici imaju pravo na odlaganje dospelosti za plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mesec mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine i odlaganje plaćanja ovih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

II. Direktna davanja privrednim subjektima (pravna lica i preduzetnici)

Direktna davanja u skladu sa uredbom se razlikuju za preduzetnike, mikro, mala, srednja sa jedne strane i velika pravna lica sa druge strane. Razvrstavanje se vrši na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu dok se pravna lica osnovana u 2019. godini razvrstavaju kao mala pravna lica.

Preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta za svakog zaposlenog u visini minimalne zarade i to na sledeći način:

 • u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.

Broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Velika pravna lica mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i zbira broja:
– zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon o radu) i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD i
– zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu, po osnovu rešenja nadležnog državnog organa donetog u vezi sa bolešću COVID-19 i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD.
Broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada iz stava 1. ovog člana i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz PPP-PD za odgovarajući obračunski period.

Bespovratna novčana sredstava iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se:

 • u maju 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarada za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za mart 2020. godine;
 • u junu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za april 2020. godine;
 • u julu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarada za mart 2020. i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020. godine.

Pogodnosti i direktna davanja COVID-19 – prihvatanje mera i gubitak prava

Sredstva za ovu namenu će biti isplaćivana sa namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Za potrebe raspolaganja datim sredstvima poslovne banke će otvoriti namenske račune za klijente koji imaju samo jedan poslovni račun kod jedne banke. Svi drugi klijenti koji imaju otvorene poslovne račune kod više banaka imaju obavezu da najkasnije do 25.04.2020. godine na portalu e-Porezi odaberu banku kod koje će im se otvoriti namenski račun (“ИПБ”  prijava).

Naša je preporuka da iako imate samo poslovni račun kod jedne banke obavezno popunite navedenu prijavu do navedenog roka.

Privredni subjekt može izgubiti pravo na korišćenje mera definisanih Uredbom u sledećim slučajevima:

 • ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja
 • ukoliko isplate dividendu do kraja 2020. godine.

Obzirom na pojavu brojnih pitanja u vezi primene ove Uredbe, za konkretne informacije budite slobodni da nas pozovete.

Podelite sa nekim

2 comments on “Pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima – ublažavanje efekata COVID-19”

 1. Jelena Reply

  Molim vas da mi pojasnite kako se novac sa covid racuna prebacuje i podize. Registrovana sam kao preduzetnik i jedina sam zaposlena.

  • Dušan Reply

   Postovana Jelena,

   Imajuci u vidu vase pitanje predpostavljam da ste preduzetnik koji isplacuje sebi zaradu. Sredstva sa namenskog covid racuna ne sme podizati u kesu, niti prebacivati na druge racune. Jedino sto smete uraditi je isplata zarade sebi direktno na svoj licni racun kao zaposlenog. To radite na osnovu obracuna i prijave koju ste predali koristeci sifru placanja 240 sa pripadajucim pozivom na broj (BOP dobijen od poreske uprave).

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *