Minimalna cena rada

Minimalna cena rada u 2020. godini

Odlukom Vlade Republike Srbije povećana je minimalna cena rada u 2020. godini koja sada iznosi 172,54 dinara neto po radnom času. Trenutni iznos cene rada iznosi 155,30 dinara neto po radnom času čime ovo predstavlja povećanje cene rada od 11,1%. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2019 od 13.9.2019. godine, uz navođenje da je reč o najznačajnijem povećanju do sada.

U nastavku prenosimo Odluku u celosti.

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2020. godine

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 65/2019 od 13.9.2019. godine.

  1. Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2020. godine iznosi 172,54 dinara („neto”), po radnom času.
  2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 120-9063/2019-1

U Beogradu, 13. septembra 2019. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.

Povezani linkovi:

Minimalna zarada u 2019. godini.

Podelite sa nekim

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *