Poreske olakšice i podsticaji počev od 01.10.2018. U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđene su značajne poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte. Olakšice se odnose na osnivače privrednih […]

Dalje

Elektronska registracija privrednih društava U skladu sa izmenama Zakona o privrednim društvima počev od 01.10.2018 godine predviđena je elektronska registracija privrednih društava. U početku ova opcija će biti dostupna samo za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću. Podsećamo da je ova […]

Dalje

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijam elektronske pošte Izmenom Zakona o privrednim društvima registracija email adrese u Agenciji za privredne registre postaje obaveza za sve privredne subjekte. Ovime se menja dosadašnja praksa po kojoj su privredni subjekti mogli […]

Dalje

Obaveze poreskih obveznika – dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama U skladu sa članom 25, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski obveznici su dužni da dostave Poreskoj upravi informacije koje nisu predmet registracije u APR-u. Na osnovu izmena pomenutog […]

Dalje

Izdavanje faktura u elektronskom obliku Nakon dužeg vremena Vlada Republike Srbije je donela Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa. Ovime se rešavaju sve nedoumice oko verodostojnosti faktura […]

Dalje

Registracija ogranka domaćeg privrednog društva Ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i […]

Dalje

Ukinuta upotreba pečata Na sednici Vlade Republike Srbije u maju 2018. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima. U skladu sa prethodnim izmenama ukida se obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede. Citiramo: “Ovom odlukom Vlade Srbije otklanja […]

Dalje

Centralna evidencija stvarnih vlasnika Centralna evidencija stvarnih vlasnika predstavlja registar u elektronskoj formi koji vodi Agencija za privredne registre. U skladu sa članom 3. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, evidencija je definisana kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka […]

Dalje